การใช้ประโยขน์พื้นที่ 55 ไร่ เป็นพื้นที่กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

55 Rai Sustainable Site 

Laem Chabang Port,

Port Authority of Thailand

 

 

ผังแม่บทพื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา ม.ศิลปากร

Master Plan,

Silpakorn University City Campus

 

 

โครงการศึกษาและจัดทำผังแม่บท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

Master Plan,

KMUTNB (Rayong Campus)

 

 

โครงการจัดทำผังแม่บทและออกแบบระบบสาธารณูปโภค องค์การเภสัชกรรม

ต.ทับกวาง จ.สระบุรี

Master Plan, The Government Pharmaceutical Organization,

Tap Kwang, Saraburi

 

 

 

ผังแม่บทโรงละครภูเก็ต

สยามนิรมิต 

Master Plan

Siam Niramit Phuket

 

 

โครงการปรับปรุงผังแม่บท

ม.มหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง

Master Plan, Mahasarakham University (City Campus)

 

 

โครงการก่อสร้างด่านศุลกากร

แหลมฉบัง ระยะที่ 1

The Customs Department at

Laem Chabang Checkpoint

 

 

Back to top

 

 

 

 

 

Education And Research 

 

Government

 

Exhibition & Auditorium

 

Workplace

 

Hospital

 

Leisure And Sport

 

Residential

 

 

 

อาคารทางการศึกษา 

Education and Research

 

 

อาคารอุทยานเทคโนโลยี มจพ. กรุงเทพฯ.

Techno Park, KMUTNB Bangkok

 

 

ศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ City Campus ม.ศิลปากร

International Learning Center, Silpakorn University City Campus

 

 

เฮือนกว่าง ภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย

Huen Kwang, Phu Chi Fa Forest Fire Control Station

 

 

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและบริการ มจพ. ระยอง

Human Resource Development Center, KMUTNB (Rayong  Campus) 

 

 

อาคาร 72 ปี ม.ศิลปากร   

72 Years Commemorative Building, Silpakorn University City Campus

 

 

ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

Library and Learning Center, Sukhothai Thammathirat Open University

 

 

อาคารอเนกประสงค์ในพื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา ม.ศิลปากร

Flagship Building,

Silpakorn University City Campus

 

 

ศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา ม.ศิลปากร

The Sirindhorn Lecture Center, Silpakorn University

Sanam Chandra Palace Campus 

 

 

วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. กรุงเทพฯ

International College, KMUTNB Bangkok 

 

 

อาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Professional Practice Laboratory Rajamangala University of Technology Thanyaburi 

 

 

อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา

Central Laboratory,

Burapha University

 

คณะบริหารธุรกิจ

Faculty of Business Administration

KMUTNB (Rayong Campus)

 

 

อาคารปฏิบัติการวิศกรรมโยธา เคมีและไฟฟ้าอุตสาหกรรม มจพ. กรุงเทพฯ

Civil Cermistry & Electrical Industry Engineer Lab,

KMUTNB Bangkok

 

อาคารบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน  มจพ.. กรุงเทพฯ

The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering,

KMUTNB Bangkok

 

 

ศูนย์บ่มเพาะเทคโนโลยี มจพ. กรุงเทพฯ

Technology Incubator Building, KMUTNB Bangkok

 

 

อาคารปฏิบัติการรวมเทคโนโลยีขั้นสูง มจพ. กรุงเทพฯ

Advanced Technology Laboratory Building, KMUTNB Bangkok 

 

 

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

มจพ. กรุงเทพฯ

Faculty of Architecture and Design, 

KMUTNB Bangkok

 

 

อาคารเรียนรวม 5  ม.อุบลราชธานี

Lecture Hall 5, Ubon Rajathanee University

 

 

อาคารปฏิบัติการพื้นฐานรวม มจพ. กรุงเทพฯ

Laboratory Building, KMUTNB Bangkok

 

 

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มจพ. กรุงเทพฯ

Science and Technology Research Building, KMUTNB Bangkok

 

 

อาคารสารสนเทศ ม.อุบลราชธานี

Information Technology Center, Ubon Rajathanee University

 

 

อาคารสารสนเทศ ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร

Information Technology Center, Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus

 

 

อาคารเรียนคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี

Faculty of Agro-industry, KMUTNB Bangkok (Prachin Buri Campus)

 

 

อาคารบริการทางวิชาการ มจพ. กรุงเทพฯ

Academic Service Center, KMUTNB Bangkok

 

 

อาคารเรียนรวม 4 ม.อุบลราชธานี

Lecture Hall No. 4, Ubon Rajathanee University

 

 

อาคารบริการ 3 ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

Academic Service Center No. 3, Sukhothai Thammathirat Open University

 

 

อาคารปฏิบัติการ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

Academic Laboratory Building, Sukhothai Thammathirat Open University

 

 

Back to top

 

  

อาคารราชการ

Goverment                                                                                        

อาคารศาลอุทธรณ์ภาค 8 และ

ศาลจังหวัดภูเก็ตแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

Region 8 Appeal Court and

Phuket Law Courts

 

อาคารศาลจังหวัดหัวหิน

พร้อมอาคารประกอบ

Hua Hin Law Courts and Staff Residence

 

อาคารที่ทำการศาลแขวงสุราษฎร์ธานี

Surat Thani District Law Courts

 

อาคารที่ทำการศาลจังหวัดเกาะสมุย

และบ้านพัก

Samui Law Courts And Staff Residence

 

 

Back to top

 

   

 

อาคารแสดงงานและหอประชุม

Exhibition & Auditorium 

 

โรงละครภูเก็ต สยามนิรมิต

Phuket Theater, Siam Niramit Phuket 

 

 

สวนสันติภาพ พิพิธภัณฑ์สงครามและ

พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยา จ.กาญจนบุรี

Peace Memorial, War Museum and Anthropology Museum, Kanchanaburi, Designated Area For Sustainable Tourism Administration

 

 

อาคารหอประชุมกำแพงแสน

ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Khamphang Saen Auditorium, Kasetsart University,

Khamphang Saen Campus

 

 

อาคารตรีศร ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

Trisorn Building,

Sukhothai Thammathirat Open University

 

 

Back to top

 

  

 

อาคารสำนักงาน

Workplace

 

 

อาคารอเนกประสงค์ มจพ.ระยอง

Administration Building, KMUTNB (Rayong Campus)

 

 

อาคารสำนักงาน บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ISO Engineering Co.,td. Headoffice, Bangkok

 

 

สำนักงานปากเกร็ด จีโอเดสิค ดีไซน์ 

Pakkred Office Geodesic Design 

 

 

อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Prince Naradhip Bongsprabandha Building, NIDA

 
 
 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Office of the President, Ubon Rajathanee University
 
 
 
สำนักงานศุลกากรแหลมฉบัง
The Customs Department at Leam Chabang Checkpoint
 
 
 
 
 

 

โรงพยาบาล

 Hospital

 

อาคารกายวิภาคศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Anatomy Building, College Of Medicine And Public Health, Ubon Rajathanee University

 

อาคารผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

OPD Ubon Rajathanee University Hospital

 

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

College of Medicine and Public Health,

Ubon Rajathanee University

 

 

Back to top 

 

 

 

อาคารทางการกีฬา และสันทนาการ

 Leisure And Sport

 

 

อาคารปฏิบัติวิทยาศาสตร์การกีฬา มจพ. ปราจีนบุรี

Sport Science Building, KMUTNB Prachinburi Campus

 

 

อาคารกิจกรรมและนันทนาการ ม.ศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี

Activity and Recreation Center, Silpakorn University Information Technology Campus

 

 

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา มจพ. กรุงเทพฯ

Football Stadium, KMUTNB Bangkok

 

 

อาคารภัตตาคาร สยามนิรมิต ภูเก็ต

Banquet Hall, Siam Niramit, Phuket 

 

 

อาคารปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมและวิจัยด้านการบริหารธุรกิจ ม.อุบลราชธานี

Hotel, Faculty of Management Science, Ubon Rajathanee University

 

 

อาคารศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หัวหิน 

GLO Seminar Facility at Hua Hin, Prachaup Kiri Khan

 

 

Back to top 

 

 

 อาคารพักอาศัย

Residential

 

 

 

อาคารพักอาศัย สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

Staff Residence, Leam Chabung Port Customs Office

 

 

อาคารหอพักนักศึกษา

มจพ. ระยอง

Dormitory, KMUTNB Rayong

 

 

 

อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์

ม.อุบลราชธานี

Student Dormtory

College of Medicine and Public Health, Ubon Ratchatnani University

 

 

อาคารหอพักนักศึกษาหญิง

มจพ. ปราจีนบุรี

Female Dormitory, KMUTNB (Prachin Buri Campus)

 

บ้านพักอาศัย คุณวิจารณ์ ภุกพิบูลย์

House of Wijarn Pukpiboon, Bangkok

 

บ้านพักอาศัย คุณไชยวัฒน์ ยนต์ตระกูล

House of Chaiwat Yontrakul, Maha Sarakham

 

บ้านพักอาศัย คุณวิโรจน์ ลีนุตพงษ์

House of Wiroj Leenutapong, Bangkok

 

อาคารพักอาศัยตุลาการ ศาลมีนบุรี กระทรวงยุติธรรม

Judge Residence, Minburi Law Courts, Minburi

 

บ้านพักอาศัย ดร.ธนา เศรฐจันทร

House of Dr.Thana Setchan, Bangkok

  

Back to top

 

 

 

 

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

มจพ. ระยอง

Human Resource Development Center,

KMUTNB (Rayong Campus)

 

 

 

ศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา ม.ศิลปากร

The Sirindhorn Lecture Center, Silpakorn University

Sanam Chandra Palace Campus 

 

 

 

อาคารอเนกประสงค์ มจพ.ระยอง

Administration Building, KMUTNB (Rayong Campus)

 

 

คณะบริหารธุรกิจ มจพ. ระยอง

Faculty of Business Administration,

KMUTNB (Rayong Campus)

 

 

 

อาคารปฏิบัติการวิศกรรมโยธา เคมีและไฟฟ้าอุตสาหกรรม มจพ. กรุงเทพฯ

Civil Cermistry & Electrical Industry Engineer Lab,

KMUTNB Bangkok

 

 

อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Central Laboratory, Burapha University

 

 

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา มจพ. กรุงเทพ

Football Stadium, KMUTNB Bangkok 
อาคาร 63 มจพ. กรุงเทพฯ
63 BuildingKMUTNB Bangkok
อาคารชุมชนสัมพันธ์
มจพ. ระยอง
Community Center,KMUTNB (Rayong Campus)

 

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
มจพ.กรุงเทพฯ

Facility of Architecture and DesignKMUTNB Bangkok

 

 

อาคารกิจกรรมด้านสุขภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Clinic, College of Medicine and Public Health, Ubon Rajathanee University

 

 

อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Lecture Hall 5, Ubon Rajathanee University

 

 

อาคารปฏิบัติการการจัดการอุตสาหกรรม
มจพ.ปราจีนบุรี

Hotel, Faculty of Industrial And Technology Management,

KMUTNB (Prachin Buri Campus)

  

 

อาคารยิมเนเซี่ยม มจพ. กรุงเทพฯ

Gymnasium, King Mongkut s University of Technology North Bangkok

 

 

อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

College of Medicine and Public Health, Ubon Rajathanee University

 

 

อาคารหอพักอาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Instructor’s Resident and Staff Resident, Ubon Rajathanee University

 

 

อาคารปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมและ
วิจัยด้านการบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Hotel, Faculty of Management Science, Ubon Rajathanee University

 

 

อาคารปฏิบัติการพื้นฐานรวม
มจพ. กรุงเทพฯ

Laboratory Building, KMUTNB Bangkok

 

 

อาคารศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

GLO Seminar Facility at Hua Hin, Prachaup Kiri Khan

 

 

สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Office of the President, Ubon Rajathanee University

 

 

อาคารบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ
สิรินธร ไทย-เยอรมัน  มจพ. กรุงเทพฯ

The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering, KMUTNB Bangkok

 

 

อาคารสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Information Technology Center, Ubon Rajathanee University

 

 

อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มจพ. กรุงเทพฯ
Science and Technology Research Building, King Mongkut s University of Technology North Bangkok

 

 

อาคารสถานีจ่ายกระแสไฟฟ้าย่อย 1 สถานี
มจพ. กรุงเทพฯ

Power Sub Station, King Mongkut s University of Technology North Bangkok

 

 

อาคารหอพักนักศึกษา
มจพ.ปราจีนบุรี

Dormitory, King Mongkut s University of Technology North Bangkok, Prachin Buri Campus

 

 

อาคารพักอาศัยอาจารย์และข้าราชการ
มจพ. ปราจีนบุรี

Instructor’s Resident, King Mongkut s University of Technology North Bangkok, Prachin Buri 

 

 

อาคารเรียนคณะอุตสาหกรรมเกษตร
มจพ. ปราจีนบุรี

Faculty of Agro-industry, King Mongkut s University of Technology North Bangkok, Prachin Buri

 

 

อาคารบริการวิชาการ
มจพ. กรุงเทพฯ

Academic Service Center, King Mongkut s University of Technology North Bangkok

 

 

อาคารตรีศร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Trisorn Building,

Sukhothai Thammathirat Open University

 

 

Back to top

 

 

 

 

ปรับปรุงอาคาร 120 ปี กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

Office Renovation for 120 Years Building, The Customs Department 

 

 

อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

Library and Learning Center, Sukhothai Thammathirat Open University

 

 

สถาปัตยกรรมภายในวิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปากร 

Renovation for Silpakorn University International Collage at CAT Tower

 

 

สถาปัตยกรรมภายในศูนย์การเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ ม.ศิลปากร

University Council Hall, Silpakorn University Sanam Chandra Palace Campus

 

 

จีโอเดสิค ดีไซน์  สำนักงานปากเกร็ด 

Pakkred Office Geodesic Design 

 

 

อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

Central Laboratory,

Burapha University

 

 

Back to top