โครงการศึกษาและจัดทำผังแม่บท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

Master Plan, King Mongkut's University of Technology North Bangkok Rayong Campus

 

โครงการจัดทำผังแม่บทและออกแบบระบบสาธารณูปโภค องค์การเภสัชกรรม

ตำบลทับกวาง จังหวัดสระบุรี

Master Plan, The Government Pharmaceutical Organization,

Tap Kwang, Saraburi

 

โครงการปรับผังแม่บท

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง

Master Plan, Mahasarakham University (City Campus)

 

โครงการก่อสร้างด่านศุลกากร

แหลมฉบัง ระยะที่ 1

The Customs Department at

Laem Chabang Checkpoint

 

โครงการวางผังแม่บท

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิทยาเขตนครพนม

Master Plan, Mahasarakham University Nakhon Phanom Campus

 

โครงการที่ทำการศาลจังหวัดเกาะสมุย

และบ้านพัก

Samui Law Courts And Staff Residence

 

โครงการหมู่บ้านพลล้านวิลล่า นครราชสีมา

Pollarn Villa, Nakhon Ratchasima

 

โครงการหมู่บ้านโชคชัยปัญจทรัพย์ 42 พุทธมณฑลสาย 2 กรุงเทพ

Chokchai Punchasarp 42nd Housing Project, Buddhamonthon

 

โครงการหมู่บ้านโชคชัยปัญจทรัพย์ 41 พุทธมณฑลสาย 2 กรุงเทพ

Chokchai Punchasarp 41st Housing Project , Bhuddhamonthon

 

โครงการหมู่บ้านชายน้ำจามจุรี นนทบุรี

Chainam Jamjuri Housing Project, Nonthaburi

 

 

up

 

 

 

 

 

Education And Research

Government

Exhibition & Auditorium

Workplace

Hospital

Leisure And Sport

Residential

 

 

อาคารทางการศึกษา 

Education And Research

 

อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

The Sirindhorn Lecture Center

Silpakorn University,

Sanam Chandra Palace Campus

 

อาคารวิทยาลัยนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

International College,

King Mongkut's University of Technology North Bangkok 

 

อาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Professional Practice Laboratory 

Rajamangala University of Technology Thanyaburi 

 

อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

Central Laboratory, Burapha University

 

 

อาคารศูนย์บ่มเพาะเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Technology Incubator Building,

King Mongkut's University of Technology North Bangkok

 

อาคารกายวิภาคศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Anatomy Building,

College Of Medicine And Public Health,

Ubon Rajathanee University

 

อาคารปฏิบัติการรวมเทคโนโลยีขั้นสูง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Advanced Technology Laboratory Building, King Mongkut's University of Technology North Bangkok 

 

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร

The Academic Building

Commemorating His Majesty

The King's 84th Birthday Anniversary

Ubon Rajathanee University, Mukdahan

 

 

อาคารเรียนและปฏิบัติการ

เทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Industrial Art Technology Building,

King Mongkut's University of Technology North Bangkok

 

 

อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Lecture Hall 5,

Ubon Rajathanee University

 

อาคารปฏิบัติการพื้นฐานรวม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Laboratory Building, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

 

อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Science and Technology Research Building, King Mongkuts University

of Technology North Bangkok

 

 

อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Information Technology Center,

Ubon Rajathanee University

 

อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร

Information Technology Center,

Kasetsart University, Chalermphrakiat

Sakon Nakhon Province Campus

 

อาคารเรียนคณะอุตสาหกรรมเกษตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี

Faculty of Agro-industry,

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Prachin Buri Campus

 

อาคารบริการทางวิชาการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Academic Service Center,

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

 

 

อาคารเรียนรวม 4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Lecture Hall No. 4,

Ubon Rajathanee University

 

อาคารศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Local Information Center,

Ubon Rajathanee University

 

อาคารคณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Faculty of Liberal Arts,

Ubon Rajathanee University

 

อาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Office of Computer & Networking,

Ubon Rajathanee University

 

อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีทางการเกษตร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Faculty of Agriculture,

Ubon Rajathanee University

 

อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Faculty of Engineering,

Ubon Rajathanee University

 

 

อาคารบริการ 3

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Academic Service Center No. 3,

Sukhothai Thammathirat Open University

 

 

อาคารปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Academic Laboratory Building,

Sukhothai Thammathirat Open University

 

up

อาคารราชการ                    

Government          

                                                                                   

อาคารศาลอุทธรณ์ภาค 8 และ

ศาลจังหวัดภูเก็ตแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

Region 8 Appeal Court and

Phuket Law Courts

 

อาคารศาลจังหวัดหัวหิน

พร้อมอาคารประกอบ

Hua Hin Law Courts and Staff Residence

 

อาคารที่ทำการศาลแขวงสุราษฎร์ธานี

Surat Thani District Law Courts

 

อาคารที่ทำการศาลจังหวัดเกาะสมุย

และบ้านพัก

Samui Law Courts And Staff Residence

 

up

 

 

อาคารแสดงงานและหอประชุม

Exhibition & Auditorium 

 

โครงการโรงละครภูเก็ต สยามนิรมิต

Phuket Theater, Siamniramit Phuket 

 

 

สวนสันติภาพ พิพิธภัณฑ์สงครามและ

พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี

Peace Memorial, War Museum and Anthropology Museum, Kanchanaburi, Designated Area For Sustainable Tourism Administration

 

 

อาคารหอประชุมกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตกำแพงแสน

Khamphang Saen Auditorium, Kasetsart University, Khamphang Saen Campus

 

 

อาคารตรีศร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Trisorn Building, Sukhothai Thammathirat Open University

 

up

 

 

อาคารสำนักงาน

Workplace

 

สำนักงานปากเกร็ด 

บริษัท จีโอเดสิค ดีไซน์ จำกัด

Pakkred Office

Geodesic Design Co.,Ltd.

 

อาคารบริหารและอำนวยการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Chancellor 's Office

National Institue of Development Administration

 

อาคารศูนย์ตรวจการทางทะเลอ่าวไทย

เกาะสีชัง กรมศุลกากร

Office, The Customs Department, Koh Si Chang

 

 

อาคารสถาบันเครือข่ายประสานงานวิจัย

และถ่ายทอดเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Chancellor’s Office,

Ubon Rajathanee University

 

อาคารสำนักงานและโชว์รูม

โตโยต้ากาฬสินธุ์

Toyota Kalasin Showroom, Kalasin

 

 

โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแหลมฉบัง

ระยะที่ 1

The Customs Department at Leam Chabang Checkpoint

 

อาคารสำนักงาน

บริษัท เวลคราฟท์ โปรดักส์ จำกัด

Welcraft Products Co.,Ltd.

Head Office

 

up

 


 

โรงพยาบาล

Hospital

 

อาคารกิจกรรมด้านสุขภาพ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Clinic, College of Medicine and Public Health, Ubon Rajathanee University

 

โรงพยาบาลตรังชาตะสงเคราะห์, ตรัง

Trang Chata Hospital Renovation, Trang

 

 

โรงพยาบาลขวัญเวียง, เชียงใหม่

Kwanwiang Hospital, Chiangmai

 

up
 

 

 

อาคารทางการกีฬาและสันทนาการ

Leisure And Sport

 

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Football Stadium,

King Mongkut's University of Technology North Bangkok

 

 

อาคารภัตตาคารสวัสดี 5 สยามนิรมิต

Sawasdee 5 Banquet Hall, Siamniramit, Bangkok

  

อาคารยิมเนเซี่ยม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี

Gymnasium, King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Prachinburi

 

 

อาคารปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริม

และวิจัยด้านการบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Hotel, Faculty of Management Science, Ubon Rajathanee University

 

 

อาคารศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา หัวหิน

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

G.L.O. Seminar Facility at Hua Hin,

Prachaup Kiri Khan

 

อาคารสระว่ายน้ำยอดเศรณี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Yodseranee Swimming Pool,

Ubon Rajathanee University

 

up

 

 

 

อาคารพักอาศัย

Residential

 

อาคารพักอาศัย

สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

Staff Residence,

Leam Chabung Port Customs Office

 

อาคารหอพักนักศึกษาหญิง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี

Female Dormitory, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Prachin Buri Campus

 

บ้านพักอาศัย คุณวิจารณ์ ภุกพิบูลย์

Wijarn Pukpiboon’s House, Bangkok

 

บ้านพักอาศัย คุณไชยวัฒน์ ยนต์ตระกูล

Chaiwat Yontrakul’s House,

Maha Sarakham

 

บ้านพักอาศัย คุณวิโรจน์ ลีนุตพงษ์

Wiroj Leenutapong’s House, Bangkok

 

อาคารชุดพักอาศัยตุลาการ ศาลมีนบุรี กระทรวงยุติธรรม

Judge Residence,

Minburi Law Courts, Minburi

 

บ้านพักอาศัย ดร.ธนา เศรฐจันทร

Dr.Thana Setchan's House, Bangkok

 

 

บ้านพักอาศัย คุณสมบูรณ์ สุดมากศรี

Somboon Sudmaksri’s House, 

Nonthaburi 

 

up

 


 

 

 

.

อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา เคมีและไฟฟ้าอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Civil Chemistry & Electrical Industry Engineering Lab,

King Mongkut's University of Technology North Bangkok

 

 

 

อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Central Laboratory,

Burapha University

 

 

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Football Stadium,

King Mongkut's University of Technology North Bangkok

  

อาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยี

ศิลปอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Industrial Art Technology Building,

King Mongkut's University of Technology North Bangkok

 

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Football Staduim,

King Mongkut's University of Technology North Bangkok

 

อาคารกิจกรรมด้านสุขภาพ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Clinic, College of Medicine and Public Health,

Ubon Rajathanee University

 

อาคารเรียนรวม 5

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Lecture Hall 5,

Ubon Rajathanee University

 

อาคารปฏิบัติการการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี

Hotel, Faculty of Industrial And Technology Management,

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok,

Prachin Buri

 

อาคารยิมเนเซี่ยม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Gymnasium, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

 

อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ

การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

College of Medicine and Public Health, Ubon Rajathanee University

 

อาคารหอพักอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Instructor’s Resident

and Staff Resident,

Ubon Rajathanee University

 

อาคารปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมและ

วิจัยด้านการบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Hotel, Faculty of Management Science, Ubon Rajathanee University

 

อาคารปฏิบัติการพื้นฐานรวม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Laboratory Building,

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

 

อาคารศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

G.L.O. Seminar Facility at Hua Hin, Prachaup Kiri Khan

 

อาคารสถาบันเครือข่าย ประสานงานวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Chancellor’s Office,

Ubon Rajathanee University

 

อาคารบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์

นานาชาติ สิรินธร ไทย-เยอรมัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

The Sirindhorn International

Thai-German Graduate School

of Engineering, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

 

อาคารปฏิบัติการขนถ่ายวัสดุ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Engineering Laboratory,

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

 

อาคารสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Information Technology Center,

Ubon Rajathanee University

 

อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Science and Technology Research Building, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

 

อาคารสถานีจ่ายกระแสไฟฟ้าย่อย 1 สถานี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Power Sub Station, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

 

อาคารหอพักนักศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี

Dormitory, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Prachin Buri Campus

 

อาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และข้าราชการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี

Instructor’s Resident, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Prachin Buri 

 

อาคารเรียนคณะอุตสาหกรรมเกษตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี

Faculty of Agro-industry,

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok,

Prachin Buri  

 

อาคารบริการวิชาการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Academic Service Center,

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

 

อาคารเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Food Technology Laborarory,

Faculty of Agriculture,

Ubon Rajathanee University

 

อาคารสระว่ายน้ำยอดเศรณี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Yodseranee Swimming Pool,

Ubon Rajathanee University

 

อาคารเรียนรวม 4

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Lecture Hall No. 4,

Ubon Rajathanee University

 

อาคารศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Local Information Center,

Ubon Rajathanee University

 

อาคารคณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Faculty of Liberal Arts,

Ubon Rajathanee University

 

อาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Office of Computer & Networking, Ubon Rajathanee University

 

อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีทางการเกษตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Faculty of Agriculture,

Ubon Rajathanee University

 

อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Faculty of Engineering,

Ubon Rajathanee University

 

อาคารตรีศร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Trisorn Building, Sukhothai Thammathirat Open University

 

up

 

 

 

 

สำนักงานปากเกร็ด 

บริษัท จีโอเดสิค ดีไซน์ จำกัด

Pakkred Office

Geodesic Design Co.,Ltd.

 

อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

Central Laboratory, Burapha University

 

บ้านพักอาศัย คุณสมบูรณ์ สุดมากศรี

Somboon Sudmaksri’s House, 

Nonthaburi

 

สำนักงานและโชว์รูม โตโยต้า กาฬสินธุ์ 

Toyota Kalasin Showroom, Kalasin

 

ห้องประชุมเบญจรัตน์ (450  ที่นั่ง)  

อาคารบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

Benjarat Auditorium (450 Seats),

Academic Service Center,

King Mongkut’s University of

Technology North Bangkok

 

โรงละครคณะศิลปศาสตร์ (400  ที่นั่ง)  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Auditorium (400 Seats),

Faculty of Liberal Arts,

Ubon Rajathanee University

 

up