ผังแม่บท City Campus

ม.ศิลปากร

Master Plan, Silpakorn University City Campus

 

ผังแม่บทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิทยาเขตระยอง

Master Plan, King Mongkut's University of Technology North Bangkok Rayong Campus

 

 

ผังแม่บทระบบสาธารณูปโภค องค์การเภสัชกรรม ตำบลทับกวาง จังหวัดสระบุรี

Master Plan, The Government Pharmaceutical Organization, Tap Kwang, Saraburi

 

ปรับผังแม่บท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง

Master Plan, Mahasarakham University (City Campus)

 

โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแหลมฉบัง ระยะที่ 1

The Customs Department at Laem Chabang Checkpoint

 

ผังแม่บท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม

Master Plan, Mahasarakham University Nakhon Phanom Campus

 

โครงการที่ทำการศาลจังหวัดเกาะสมุย และบ้านพัก

Samui Law Courts And Staff Residence

 

หมู่บ้านพลล้านวิลล่า นครราชสีมา

Pollarn Villa, Nakhon Ratchasima

 

หมู่บ้านโชคชัยปัญจทรัพย์ 42 พุทธมณฑลสาย 2 กรุงเทพ

Chokchai Punchasarp 42nd Housing Project, Buddhamonthon

 

หมู่บ้านโชคชัยปัญจทรัพย์ 41 พุทธมณฑลสาย 2 กรุงเทพ

Chokchai Punchasarp 41st Housing Project, Bhuddhamonthon

 

หมู่บ้านชายน้ำจามจุรี นนทบุรี

Chainam Jamjuri Housing Project, Nonthaburi

 

back to top

 

 

Education And Research

Government

Exhibition & Auditorium

Workplace

Hospital

Leisure And Sport

 - Residential

 

อาคารทางการศึกษา 

Education and Research

 

ศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ City Campus  ม.ศิลปากร

International Learning Center, Silpakorn University City Campus

 

เฮือนกว่าง ภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย

Huen Kwang, Phu Chi Fa Forest Fire Control Station

 

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและบริการ มจพ. ระยอง

Human Resource Development Center, KMUTNB Rayong 

 

อาคาร 72 ปี City Campus  ม.ศิลปากร

72 Years Commemorative Building, Silpakorn University City Campus

 

ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Library and Learning Center, Sukhothai Thammathirat Open University

 

อาคารอเนกประสงค์ในพื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus  ม.ศิลปากร

Flagship Building, Silpakorn University City Campus

 

อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องมือวัดและบริการวิจัย  มจพ.

Instrumentation Engineering Workshop and Research Service, King Mongkut s University of Technology North Bangkok 

 

ศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

The Sirindhorn Lecture Center, Silpakorn University Sanam Chandra Palace Campus 

 

วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

International College, King Mongkut s University of Technology North Bangkok 

 

อาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Professional Practice Laboratory Rajamangala University of Technology Thanyaburi 

 

อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Central Laboratory, Burapha University

 

ศูนย์บ่มเพาะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Technology Incubator Building, King Mongkut s University of Technology North Bangkok

 

อาคารกายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Anatomy Building, College Of Medicine And Public Health, Ubon Rajathanee University

 

อาคารปฏิบัติการรวมเทคโนโลยีขั้นสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Advanced Technology Laboratory Building, King Mongkut s University of Technology North Bangkok 

 

อาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Industrial Art Technology Building, King Mongkut s University of Technology North Bangkok

 

อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Lecture Hall 5, Ubon Rajathanee University

 

อาคารปฏิบัติการพื้นฐานรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Laboratory Building, King Mongkut s University of Technology North Bangkok

 

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Science and Technology Research Building, King Mongkut s University of Technology North Bangkok

 

อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Information Technology Center, Ubon Rajathanee University

 

อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร

Information Technology Center, Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus

 

อาคารเรียนคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี

Faculty of Agro-industry, King Mongkut s University of Technology North Bangkok, Prachin Buri Campus

 

อาคารบริการทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Academic Service Center, King Mongkut s University of Technology North Bangkok

 

อาคารเรียนรวม 4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Lecture Hall No. 4, Ubon Rajathanee University

 

ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Local Information Center, Ubon Rajathanee University

 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Faculty of Liberal Arts, Ubon Rajathanee University

 

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Office of Computer & Networking, Ubon Rajathanee University

 

อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีทางการเกษตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Faculty of Agriculture, Ubon Rajathanee University

 

อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Faculty of Engineering, Ubon Rajathanee University

 

อาคารบริการ 3มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Academic Service Center No. 3, Sukhothai Thammathirat Open University

 

อาคารปฏิบัติการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Academic Laboratory Building, Sukhothai Thammathirat Open University

 

back to top

 

 

อาคารราชการ                    

Government          

                                                                                   

อาคารศาลอุทธรณ์ภาค 8 และ

ศาลจังหวัดภูเก็ตแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

Region 8 Appeal Court and

Phuket Law Courts

 

อาคารศาลจังหวัดหัวหิน

พร้อมอาคารประกอบ

Hua Hin Law Courts and Staff Residence

 

อาคารที่ทำการศาลแขวงสุราษฎร์ธานี

Surat Thani District Law Courts

 

อาคารที่ทำการศาลจังหวัดเกาะสมุย

และบ้านพัก

Samui Law Courts And Staff Residence

 

up

 

 

อาคารแสดงงานและหอประชุม

Exhibition & Auditorium 

 

โครงการโรงละครภูเก็ต สยามนิรมิต

Phuket Theater, Siamniramit Phuket 

 

 

สวนสันติภาพ พิพิธภัณฑ์สงครามและ

พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี

Peace Memorial, War Museum and Anthropology Museum, Kanchanaburi, Designated Area For Sustainable Tourism Administration

 

 

อาคารหอประชุมกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตกำแพงแสน

Khamphang Saen Auditorium, Kasetsart University, Khamphang Saen Campus

 

 

อาคารตรีศร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Trisorn Building, Sukhothai Thammathirat Open University

 

up

 

 

อาคารสำนักงาน

Workplace

อาคารสำนักงาน บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ISO Engineering Co.,td. Headoffice, Bangkok

 

สำนักงานปากเกร็ด บริษัท จีโอเดสิค ดีไซน์ จำกัด

Pakkred Office Geodesic Design Co.,Ltd.

 

อาคารศูนย์ตรวจการทางทะเลอ่าวไทยเกาะสีชัง กรมศุลกากร

Office, The Customs Department, Koh Si Chang
 
อาคารสถาบันเครือข่ายประสานงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Chancellor’s Office, Ubon Rajathanee University
 
อาคารสำนักงานและโชว์รูมโตโยต้ากาฬสินธุ์
Toyota Kalasin Showroom, Kalasin
 
โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแหลมฉบัง ระยะที่ 1
The Customs Department at Leam Chabang Checkpoint
 
อาคารสำนักงาน บริษัท เวลคราฟท์ โปรดักส์ จำกัด
Welcraft Products Co.,Ltd. Head Office
 
back to top 

 

 


 

โรงพยาบาล

Hospital

 

อาคารกิจกรรมด้านสุขภาพ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Clinic, College of Medicine and Public Health, Ubon Rajathanee University

 

โรงพยาบาลตรังชาตะสงเคราะห์, ตรัง

Trang Chata Hospital Renovation, Trang

 

 

โรงพยาบาลขวัญเวียง, เชียงใหม่

Kwanwiang Hospital, Chiangmai

 

up
 

 

 

อาคารทางการกีฬาและสันทนาการ

Leisure And Sport

 

อาคารปฏิบัติวิทยาศาสตร์การกีฬา มจพ. ปราจีนบุรี

Sport Science Building, KMUTNB Prachinburi Campus

 

ออกแบบอาคารกิจกรรมและนันทนาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี

Activity and Recreation Center, Silpakorn University Information Technology Campus

 

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Football Stadium, King Mongkut s University of Technology North Bangkok

 

อาคารภัตตาคารสวัสดี 5 สยามนิรมิต

Sawasdee 5 Banquet Hall, Siamniramit, Bangkok

 

อาคารยิมเนเซี่ยมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี

Gymnasium, King Mongkut s University of Technology North Bangkok, Prachinburi

 

อาคารปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมและวิจัยด้านการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Hotel, Faculty of Management Science, Ubon Rajathanee University

 

อาคารศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา หัวหิน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

G.L.O. Seminar Facility at Hua Hin, Prachaup Kiri Khan

 

อาคารสระว่ายน้ำยอดเศรณี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Yodseranee Swimming Pool, Ubon Rajathanee University

 

back to top 

 

 

อาคารพักอาศัย

Residential

 

สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

Staff Residence, Leam Chabung Port Customs Office

 

อาคารหอพักนักศึกษาหญิง

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี

Female Dormitory, King Mongkut s University of Technology North Bangkok, Prachin Buri Campus

 

บ้านพักอาศัย คุณวิจารณ์ ภุกพิบูลย์

House of Wijarn Pukpiboon, Bangkok

 

บ้านพักอาศัย คุณไชยวัฒน์ ยนต์ตระกูล

House of Chaiwat Yontrakul, Maha Sarakham

 

บ้านพักอาศัย คุณวิโรจน์ ลีนุตพงษ์

House ofWiroj Leenutapong, Bangkok

 

อาคารชุดพักอาศัยตุลาการ ศาลมีนบุรี กระทรวงยุติธรรม

Judge Residence, Minburi Law Courts, Minburi

 

บ้านพักอาศัย ดร.ธนา เศรฐจันทร

House of Dr.Thana Setchan, Bangkok

 

บ้านพักอาศัย คุณสมบูรณ์ สุดมากศรี

House of Somboon Sudmaksri, Nonthaburi 

 

up

 


 

 

 

 

อาคารปฏิบัติการวิศกรรมโยธา เคมีและไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Civil Cermistry & Electrical Industry Engineer Lab, King Mongkut

University of Technology North Bangkok

 

อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Central Laboratory, Burapha University

 

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Football Stadium, King Mongkut University of Technology North Bangkok 

 

อาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Industrial Art Technology Building, King Mongkut University of Technology North Bangkok

 

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

KMUT Staduim, King Mongkut University of Technology North Bangkok

 

อาคารกิจกรรมด้านสุขภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Clinic, College of Medicine and Public Health, Ubon Rajathanee University

 

อาคารเรียนรวม 5มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Lecture Hall 5, Ubon Rajathanee University

 

อาคารปฏิบัติการการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี

Hotel, Faculty of Industrial And Technology Management,

King Mongkut s University of Technology North Bangkok, Prachin Buri

 

อาคารยิมเนเซี่ยม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Gymnasium, King Mongkut s University of Technology North Bangkok

 

อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

College of Medicine and Public Health, Ubon Rajathanee University

 

อาคารหอพักอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Instructor’s Resident and Staff Resident, Ubon Rajathanee University

 

 อาคารปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมและวิจัยด้านการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Hotel, Faculty of Management Science, Ubon Rajathanee University

 

อาคารปฏิบัติการพื้นฐานรวมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Laboratory Building, King Mongkut s University of Technology North Bangkok

 

อาคารศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

G.L.O. Seminar Facility at Hua Hin, Prachaup Kiri Khan

 

อาคารสถาบันเครือข่าย ประสานงานวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Chancellor s Office, Ubon Rajathanee University

 

อาคารบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ สิรินธร ไทย-เยอรมัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering, King Mongkut s University of Technology North Bangkok

 

อาคารปฏิบัติการขนถ่ายวัสดุสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Engineering Laboratory, King Mongkut s University of Technology North Bangkok

 

อาคารสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Information Technology Center, Ubon Rajathanee University

 

อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Science and Technology Research Building, King Mongkut s University of Technology North Bangkok

 

อาคารสถานีจ่ายกระแสไฟฟ้าย่อย 1 สถานี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Power Sub Station, King Mongkut s University of Technology North Bangkok

 

อาคารหอพักนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี

Dormitory, King Mongkut s University of Technology North Bangkok, Prachin Buri Campus

 

อาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และข้าราชการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี

Instructor’s Resident, King Mongkut s University of Technology North Bangkok, Prachin Buri 

 

อาคารเรียนคณะอุตสาหกรรมเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี

Faculty of Agro-industry, King Mongkut s University of Technology North Bangkok, Prachin Buri

 

อาคารบริการวิชาการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Academic Service Center, King Mongkut s University of Technology North Bangkok

 

อาคารเทคโนโลยีการอาหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Food Technology Laborarory, Faculty of Agriculture, Ubon Rajathanee University

 

อาคารสระว่ายน้ำยอดเศรณี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Yodseranee Swimming Pool, Ubon Rajathanee University

 

อาคารเรียนรวม 4มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Lecture Hall No. 4, Ubon Rajathanee University

 

อาคารศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Local Information Center, Ubon Rajathanee University

 

อาคารคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Faculty of Liberal Arts, Ubon Rajathanee University

 

อาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Office of Computer & Networking, Ubon Rajathanee University

 

อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีทางการเกษตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Faculty of Agriculture, Ubon Rajathanee University

 

อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Faculty of Engineering, Ubon Rajathanee University

 

อาคารตรีศรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Trisorn Building, Sukhothai Thammathirat Open University

 
back to top

 

 

 

สถาปัตยกรรมภายในวิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปากร 

Renovation for Silpakorn University International Collage at CAT Tower

 

 

สถาปัตยกรรมภายในศูนย์การเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ ม.ศิลปากร

University Council Hall, Silpakorn University Sanam Chandra Palace Campus

 

ปรับปรุงอาคาร 120 ปี กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

Office Renovation for 120 Years Building, The Customs Department

 

สำนักงานปากเกร็ด 

บริษัท จีโอเดสิค ดีไซน์ จำกัด

Pakkred Office

Geodesic Design Co.,Ltd.

 

อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

Central Laboratory, Burapha University

 

บ้านพักอาศัย คุณสมบูรณ์ สุดมากศรี

Somboon Sudmaksri’s House, 

Nonthaburi

 

สำนักงานและโชว์รูม โตโยต้า กาฬสินธุ์ 

Toyota Kalasin Showroom, Kalasin

 

ห้องประชุมเบญจรัตน์ (450  ที่นั่ง)  

อาคารบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

Benjarat Auditorium (450 Seats),

Academic Service Center,

King Mongkut’s University of

Technology North Bangkok

 

โรงละครคณะศิลปศาสตร์ (400  ที่นั่ง)  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Auditorium (400 Seats),

Faculty of Liberal Arts,

Ubon Rajathanee University

 

back to top